Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok.

UCHWAŁA NR III/13/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady na rok 2015:

  1. Rewizyjnej – załącznik nr 1.
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – załącznik nr 2.
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – załącznik nr 3.
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

W celu prawidłowej realizacji zadań przez komisje Rady Miejskiej w Gryfinie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Regulaminem Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Gryfino, konieczne jest zatwierdzenie planów pracy komisji Rady. Poszczególne komisje opracowują swoje plany pracy na następny rok, przedkładając je do akceptacji Radzie Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska