Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

UCHWAŁA NR III/16/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie § 11 ust. 5 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 55, poz.1246 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Desygnuje się do składu Komisji Mieszkaniowej przedstawicieli Rady Miejskiej w osobach:

  1. Jolanta Witowska
  2. Małgorzata Wisińska
  3. Zenon Trzepacz
  4. Czesław Skonecki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz.1246 ze zm.) § 11 ust. 5 upoważnił Radę Miejską w Gryfinie, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, do delegowania przedstawicieli ze swojego składu do Komisji Mieszkaniowej w liczbie od jednego do czterech. Powołanie do składu Komisji następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.
Ponadto § 11 ust.6 uchwały stanowi, że w przypadku niewydelegowania przedstawicieli Rady do składu Komisji, Burmistrz powołuje skład Komisji według własnego uznania. Dotychczasowa Komisja Mieszkaniowa uległa rozwiązaniu ze względu na zakończenie VI kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W związku z tym, koniecznym jest desygnowanie Radnych do nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major