Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.

UCHWAŁA NR III/15/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla uczczenia 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej ustala się rok 2015 rokiem jubileuszowym, w celu uczczenia tej rocznicy.

§ 2. Pamiętając o tych wydarzeniach Rada Miejska w Gryfinie zwraca się z apelem  do instytucji kultury, jednostek oświatowych, organizacji społecznych oraz mieszkańców gminy Gryfino, aby w sposób godny uczcić rocznicę, przypadającą w nadchodzącym roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przypadająca w 2015 r. 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały w celu uczczenia rocznicy oraz upamiętnienie tych wydarzeń poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań tematycznych. Podjęcie uchwały pozwoli dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, którzy będą mogli w godny sposób uczestniczyć w tym jubileuszu.

Sporządziła:
Beata Pluskota