Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR III/17/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 228, poz. 1368; z 2014 r. poz. 423, poz. 915) uchwala się, co następuje:

§1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, poprzez nadanie mu treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 13 ze zmianami) do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Gryfinie dnia 30 czerwca 2014 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 14 sierpnia 2014 r. pod poz. 3326. Zmiana uchwały spowodowana jest zmianą oznaczenia dwóch przystanków.

Sporządził:
Mariusz Tarka