Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. Nr 85, poz. 1804) uchwala się, co następuje:   

§ 1. Uchwala się następujący plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2015 rok:

 Styczeń:
1. prace związane z uchwaleniem budżetu na rok 2015

 

 Luty:
1. sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2014 r.
2. sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2014 r.

 

Marzec:
1. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.
2. sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi

 

Kwiecień:
1. informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014
2. Zwołanie debaty w sprawie potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Maj:
1. sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
2. sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.
3. sprawozdanie z działalności CW Laguna w Gryfinie.               

 

Czerwiec:
1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2014 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
2. informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
3. informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Lipiec:
  proponowana przerwa urlopowa

 

Sierpień:
1. informacja o współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacjami samorządowymi, których Gmina Gryfino jest członkiem 

 

Wrzesień:
1. informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
2. Informacja na temat proponowanych stawek podatkowych w roku 2016

 

Październik:
1. informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2014
2. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2014/2015

 

Listopad:
1. przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

Grudzień:
1. przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r.
2. przyjęcie planów pracy komisji Rady na 2016 r.

§ 2. Sesje zwyczajne odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin sesji może ulec zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Miejskiej, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalanym na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem. Plan pracy obejmuje w szczególności te zagadnienia, które wiążą się z działalnością jednostek organizacyjnych gminy i spółek komunalnych, te, których rozpatrzenie nakazują przepisy poszczególnych ustaw oraz te, co do których radni wyrazili wolę wprowadzenia ich do planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015.

Sporządziła:
Alicja Kowalska