Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR III/14/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się co następuje:

§ 1. Podróżą służbową radnego jest wykonywanie na polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie zadania będącego w bezpośrednim związku ze sprawowaniem mandatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują diety i zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

  1. Radni delegowani w podróż służbową poza granice kraju otrzymują diety i zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
  2. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd pojazdem samochodowym, nie będącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

§ 3. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej termin i miejsce wykonywania zadania oraz rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa wiceprzewodniczący starszy wiekiem, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący młodszy wiekiem.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino, Uchwała Nr XXXIII/337/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 listopada 2008 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino oraz Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/167 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) rada jest zobowiązana wskazać wiceprzewodniczącego, który wykonuje względem przewodniczącego rady czynności  z zakresu określania terminu i miejsca podróży służbowej przewodniczącego. 
W związku z tym, że przepisy uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/337/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  27 listopada 2008 r. oraz uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. uległy dezaktualizacji, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk