Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072),  art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.906, poz.822, poz.1200) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ceny netto niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zajętych pod infrastrukturę kolejową:

obręb ewidencyjny Pniewo
- dz. nr 442/1 o pow. 0,0037 ha - na kwotę 90,00 zł,
- dz. nr 450/4 o pow. 0,0027 ha - na kwotę 65,00 zł,

obręb ewidencyjny Żórawki
- dz.nr 37/2 o pow. 0,09 ha - na kwotę 17.000,00 zł,
- dz.nr 37/3 o pow. 0,0037 ha - na kwotę 700,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, oznaczonych numerami działek: 442/1 o pow. 0,0037 ha, 450/4 o pow. 0,0027 ha (obręb ewidencyjny Pniewo), 37/2 o pow. 0,09 ha i 37/3 o pow. 0,0037 ha (obręb ewidencyjny Żórawki), z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na których zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa czynnej linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin. Na gruntach wymienionych wyżej również znajdują się składniki infrastruktury kolejowej tej linii w postaci toru nr 1, nasypów, podpory bramki kolejowej, kabli energetycznych i teletechnicznych, wybudowane ze środków własnych PKP.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. W związku z powyższym ceny nieruchomości wymienione w § 1, ustalono na poziomie ich wartości rynkowych określonych w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z wyżej cytowanym przepisem, stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego tj. pierwszej opłaty i opłat rocznych. W przypadku nieruchomości objętych niniejszym zarządzeniem, zastosowanie będzie miał art. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.z 2013 r. poz. 1594 ze zm.), który stanowi, że grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Sporządziła:
K.Lamperska