Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października  2015 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 października 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie
z siedzibą w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie, ul. Szczecińska 17

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający
  Boś Wiliam Gryfino Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  Oleszczyk Jadwiga Teresa Gryfino Komitet Wyborczy  Platforma Obywatelska RP
  Stasiewicz Adrian Norbert Gryfino Komitet Wyborczy KORWiN
  Martyna Bartłomiej Kamil Gryfino Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  Sikorska Danuta Leokadia Gryfino Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  Walter Krystyna Gryfino Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
  Wawrzyniak Krzysztof Gryfino Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

2. załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 0050.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 października 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie
z siedzibą w Bibliotece Publicznej Filia w Pniewie, ul. Gryfińska 16

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający
Kłonowska Barbara Gabriela Krzypnica Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Chyska Agnieszka Żórawki Komitet Wyborczy  Platforma Obywatelska RP
Duda Karol Kamil Pniewo Komitet Wyborczy KORWiN
Chyłła Ariel Paweł Nowe Czarnowo Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kałucka Edyta Marianna Gryfino Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Szymczyk Agnieszka Małgorzata Nowe Brynki Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Wiśniewska Aneta Pniewo Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie oraz Nr 19 w Pniewie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z rezygnacjami złożonymi przez:

  • Panią Beatę Augustyn z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie,
  • Panią Agnieszkę Budner z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie,

należy odwołać te osoby ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Gryfinie i Nr 19 w Pniewie.
Po odwołaniu komisje działają w pomniejszonym składzie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska