Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74 poz. 671 z późn. zm.) w związku z art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 0050.111.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 0050.111.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 18 w Nowym Czarnowie
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Nowe Czarnowo 66

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji ds. referendum
Miejsce zamieszkania
 1. Wysokiński Rafał Marcin  Gryfino
 2. Kłonowski Bartosz  Krzypnica
 3. Kwapisz Michał Adrian  Gryfino
 4. Drzewiecki Mateusz Jan  Gryfino
 5. Żebiełowicz Małgorzata  Pniewo
 6. Rudyńska Zofia  Nowe Czarnowo
 7. Lewińska Marta  Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną przez Panią Joannę Nadałę – pracownika Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Nowym Czarnowie, należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Nowym Czarnowie. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji – w przypadku wygaśnięcia członkowstwa w komisji obwodowej osoby wskazanej przez burmistrza powołuje on inną osobę spośród pracowników zakładu pomocy społecznej, w którym utworzony jest obwód. W miejsce Pani Joanny Nadały zgłoszona została Pani Marta Lewińska.

Sporządziła:
Izabela Buckowska