Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 26.920 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.920
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.920
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 26.920
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26.920
OGÓŁEM 26.920

§  2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 50.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.500
852     Pomoc społeczna 50.500
85295   Pozostała działalność 50.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50.500
OGÓŁEM 50.500

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 39.032,72 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.032,72
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.032,72
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 39.032,72
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29.920
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.246,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 145,68
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.721
OGÓŁEM 39.032,72

§  4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 12.112,72 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.112,72
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.112,72
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 12.112,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.217,59
4300 Zakup usług pozostałych 7.895,13
OGÓŁEM 12.112,72

§  5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  53.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 53.300
750     Administracja publiczna 2.000
75011   Urzędy wojewódzkie 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
758     Różne rozliczenia 50.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe  50.000
4810 Rezerwy  (rez. ogólna) 50.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.300
92195   Pozostała działalność 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
OGÓŁEM 53.300

§  6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 103.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 53.300
750     Administracja publiczna 2.000
75011   Urzędy wojewódzkie 2.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
851     Ochrona zdrowia 3.500
85195   Pozostała działalność 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.800
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.500
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6.500
92195   Pozostała działalność 1.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200
4300 Zakup usług pozostałych 100
926     Kultura fizyczna 40.000
92601   Obiekty sportowe 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
4270 Zakup usług remontowych 23.000
4300 Zakup usług pozostałych 11.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 50.500
852     Pomoc społeczna 50.500
85295   Pozostała działalność 50.500
3110 Świadczenia społeczne 50.500
OGÓŁEM 103.800

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za reprezentacyjny ubiór służbowy dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

Dział 751

  • 26.920 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Decyzją  Nr 235/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie  w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownych wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 24 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
  • 12.112,72 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją wyborów.

Dział 852

  • 50.500 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( działanie 13.1.1.8.) Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 851, 921, 926, 758

  • 1.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Stare Brynki).
  • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na budowę placu zabaw w Wysokiej Gryfińskiej oraz na remont nawierzchni boiska do koszykówki w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej wraz z montażem nowych koszy (środki z rezerwy ogólnej).
  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na  przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, udzielanie pierwszej pomocy (3.500 zł) oraz na dotacje na zabezpieczenie ratowniczo – medyczne imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Gryfino, które będą się odbywały na gryfińskim nabrzeżu w miesiącach lipiec – wrzesień b. r. (środki z rezerwy ogólnej).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda