Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2015 r.


w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wydział Organizacyjny (Biuro Obsługi Interesantów) ewidencjonuje w programie komputerowym eSOD, wszelką korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 1. Korespondencja, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z wyłączeniem korespondencji załatwianej przez niżej wymienione komórki organizacyjne:
  1. Wydział Organizacyjny:
   1. potwierdzenie własnoręczności podpisu,
   2. wnioski oraz opinie dot. potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,
   3. odpis świadectwa pracy,
   4. zaświadczenie o zatrudnieniu,
   5. skierowania lub zawiadomienia o miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej,
   6. pisma instytucji dotyczące wywieszenia informacji na urzędowej tablicy ogłoszeń,
   7. oferty szkoleń, publikacji, książek, programów komputerowych itp.;
  2. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji:
   1. ustalenie warunków zabudowy,
   2. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   3. przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
   4. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
   5. zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego,
   6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   7. wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   8. zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości;
  3. Urząd Stanu Cywilnego:
   1. wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
   2. wnioski o wydanie zaświadczeń dotyczących aktów stanu cywilnego,
   3. wnioski o wydanie kserokopii z dokumentów zbiorowych akt stanu cywilnego,
   4. postanowienia i wyroki sądowe,
   5. informacje o zmianie stanu cywilnego (przypiski),
   6. podania o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów i wyroków zagranicznych,
   7. podania o sprostowanie aktu stanu cywilnego,
   8. podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
   9. podania o zmianę imienia i nazwiska,
   10. dokumenty zbiorowe do aktów małżeństw,
   11. wnioski o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego;
  4. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:
   1. wnioski o wydanie zaświadczeń:
    • dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    • potwierdzających wielkość gospodarstwa rolnego oraz czas wnoszenia opłat z tytułu podatku rolnego,
    • o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
    • o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
    • o stanie majątkowym,
    • o spłacie należności,
    • o spłacie należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
    • o wielkości posiadanych użytków rolnych,
   2. wnioski dotyczące:
    • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
    • zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
    • wydawania duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
    • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
    • udzielania informacji o przedsiębiorcach,
    • informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
    • informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
    • oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim;
  5. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:
   1. informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz wnioski o wszczęcie postępowania podatkowego załączane do informacji podatkowych, deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   2. pisma komorników i naczelników urzędów skarbowych,
   3. wnioski o wydanie zaświadczeń,
   4. akty notarialne,
   5. umowy cywilnoprawne (umowy dzierżawne z np. Agencją Nieruchomości Rolnej, Wojskową Agencją Mieszkaniową, Nadleśnictwem),
   6. pisma Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dotyczące kierowania spraw na drogę sądową, zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
   7. pisma Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielonej pomocy przekazywane na wniosek wydziału,
   8. postanowienia o umorzeniu lub zawieszeniu postępowań egzekucyjnych,
   9. pisma odpowiadające na wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych,
   10. zwroty tytułów wykonawczych,
   11. zwroty ewidencji tytułów wykonawczych,
   12. decyzje, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma w zakresie prawa budowlanego,
   13. pisma Starostwa Powiatowego dotyczące informacji w zakresie ewidencji pojazdów,
   14. postanowienia sądów dotyczące kwestii spadkowych, łącznej egzekucji oraz czynności egzekucyjnych,
   15. pisma, postanowienia komorników w zakresie dotyczącym egzekucji sądowej i administracyjnej;
   16. wnioski o zwrot opłaty skarbowej,
   17. pisma sądów, naczelników urzędów skarbowych, starosty i innych organów w sprawie opłaty skarbowej,
   18. pisma składane w trakcie postępowania podatkowego, odpowiedzi na wezwania w sprawach niezłożonych lub nieprawidłowych informacji podatkowych i deklaracji podatkowych;
  6. Wydział Finansowo – Księgowy:
   1. faktury, rachunki,
   2. sprawozdania finansowo- księgowe ;
  7. Referat Spraw Obywatelskich:
   1. dowody osobiste:
    • zawiadomienia o unieważnieniu dowodu osobistego,
    • wnioski o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych,
    • wnioski o udzielenie informacji o danych osobowych osób z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów,
    • akty (urodzenia, małżeństwa),
   2. ewidencja ludności:
    • wnioski o udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy,
    • wnioski o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
    • wnioski o zameldowanie na pobyt czasowy/stały w drodze decyzji administracyjnej,
    • wnioski o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodze decyzji administracyjnej,
    • wnioski o wykazy ilości mieszkańców,
    • zawiadomienia w sprawie przekazania pism według właściwości,
    • pisma w sprawach wyborów ogólnokrajowych i lokalnych (zawiadomienia dotyczące wyborców),
   3. sprawy wojskowe:
    • sprawy dotyczące rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
  8. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:
   1. zawiadomienia o spełnianiu obowiązku szkolnego,
   2. sprawozdania o liczbie dzieci w niepublicznych jednostkach oświatowych,
   3. zawiadomienia o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
   4. wnioski o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
   5. informacje o powołaniu komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty (informacje ze szkół, przedszkoli),
   6. wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
   7. informacje kuratorium oświaty o powołaniu komisji kwalifikacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
   8. zawiadomienia kuratorium o zamiarze przeprowadzenia kontroli w szkołach, przedszkolach,
   9. wnioski o przyznanie nagrody (dla ucznia w ramach corocznej Gali Laureatów, sportowców, nauczycieli),
   10. wnioski o przekazanie środków w ramach funduszu sołeckiego,
   11. arkusze organizacyjne wraz z aneksami,
   12. tytuły wykonawcze dot. niewykonywania obowiązku szkolnego,
   13. karty ewidencji czasu pracy w ramach prac społecznie użytecznych;
  9. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:
   1. pisma ochotniczych straży pożarnych dot. ochrony przeciwpożarowej;
 2. Wyłączona korespondencja jest przekazywana bezpośrednio naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Wszelka korespondencja dotycząca zamówień publicznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, po rejestracji w programie komputerowym eSOD, jest kierowana bezpośrednio do naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 120.50.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie ewidencjonowania i dekretowania korespondencji wynika z przyczyn organizacyjnych i jest podyktowana poprawą jakości oraz przyspieszeniem terminów załatwianych spraw. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na wnioski: Wydziału Organizacyjnego, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych zmodyfikowano katalog korespondencji wyłączonej z obowiązku dekretacji przez burmistrza.

Sporządziła:
Izabela Buckowska