Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 sierpnia 2015r.w sprawie przygotowania i uczestnictwa wydziałów i podmiotów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk: „GNIEWOSZ-15”

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 sierpnia 2015r.


w sprawie przygotowania i uczestnictwa wydziałów i podmiotów Urzędu Miasta  i Gminy Gryfino w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk:  „GNIEWOSZ-15”

Na podstawie art18 ust.4, art.19 oraz art.20 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz837), oraz zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. zarządza się co następuje:

§1. W wojewódzkim ćwiczeniu obronnym prowadzonym w dniach 12-15 października 2015 r. nt: „ Realizacja zadań obronnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. Synchronizacja działań obronnych z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.” udział wezmą:

Grupa Operacyjna Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

  • pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • Straż Miejska;
  • pracownicy pozostałych wydziałów Urzędu ( w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki realizowanych zadań operacyjnych);
  • jednostki OSP Gminy Gryfino.

§2. Na koordynatora całości przedsięwzięć organizacyjnych związanych z ćwiczeniem wyznaczam Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zobowiązuję do zapoznania z sytuacją ćwiczebną oraz ćwiczebnym zestawieniem zadań, i przydzieleniem zadań ćwiczącym.

§3. Naczelników wydziałów zobowiązuję do opracowania ćwiczebnych kart realizacji zadań operacyjnych.

§4. Gotowość sił i środków do udziału w ćwiczeniu osiągnąć do godziny 08.00 12 października 2015 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas organizacji i przebiegu ćwiczeń.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zarządzenie wydaje się na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawartego w pracy do wykonania w założeniu Nr 1 do Wojewódzkiego Ćwiczenia Obronnego połączonego z realizacją elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej „GNIEWOSZ-15”, będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 465/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania i uczestnictwa sił i środków administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk: „GNIEWOSZ-15”.

Przygotował:
Jacenty Skwarzyński