Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.47.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lipca 2015 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino.
 

Na podstawie art. 36a ust. 10 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino w składzie:

1) Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
2) Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
3) Waldemar Ogrodniczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska