Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2015 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
V/26/15 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
V/27/15 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
V/28/15 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
V/29/15 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/30/15 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej
V/31/15 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
V/32/15 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
V/33/15 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
V/34/15 zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
V/35/15 zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
V/36/15 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/37/15 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/38/15 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/39/15 rozpatrzenia wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
V/40/15 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
V/41/15 wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
V/42/15 wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/43/15 wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w „Dobrowolnym Stowarzyszeniu Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/44/15 wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/45/15 wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji
V/46/15 zmiany uchwały Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnie 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na V sesji w dniu 26 lutego 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.