Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.72.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do uczestnictwa w projekcie „Dzienny Dom Senior – WIGOR” w Gryfinie , na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015/2020.

ZARZĄDZENIE Nr 120.72.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do uczestnictwa  w projekcie „Dzienny Dom Senior – WIGOR” w Gryfinie , na podstawie umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015/2020.

Na podstawie § 3 pkt 4 Regulaminu działalności i rekrutacji w projekcie pn. „Dzienny Dom Senior-WIGOR” stanowiącego załącznik do zarządzenia NR 120.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 listopada 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Rekrutacyjny kwalifikujący osoby do uczestnictwa w projekcie „Dzienny Dom Senior-WIGOR” w Gryfinie zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie w składzie:

  1. Paweł Nikitiński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Przewodniczący Zespołu
  2. Grzegorz Jastrowicz– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
  3. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Sekretarz Zespołu
  4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - Członek Zespołu
  5. Pracownik socjalny – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - Członek Zespołu

§ 2. W przypadku nieobecności członka Zespołu wyznacza on swego zastępcę.

§ 3. Zespól Rekrutacyjny przeprowadzi kwalifikację osób do uczestnictwa w projekcie „Dzienny Dom Senior-WIGOR” w Gryfinie na podstawie wniosków złożonych przez kandydatów.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W 2015 roku Gmina Gryfino złożyła ofertę na realizację zadania pod nazwą „Dzienny Dom Senior-WIGOR” w Gryfinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior WIGOR” na lata 2015-2020. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Gmina otrzymała dofinansowanie na utworzenie domu dziennego w ramach powyższego programu. W związku z wprowadzonym w 06 listopada 2015 r. Regulaminem działalności i rekrutacji w projekcie pn. „Dzienny Dom Senior-WIGOR” w Gryfinie zasadnym jest powołanie Zespołu Zespołu Rekrutacyjnego kwalifikującego osoby do uczestnictwa  powyższym w projekcie, zlokalizowanym w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie ul. Wodnika 1.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży