Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2015 r.


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:

  1. Samochód osobowy marki – PEUGEOT, model 607, rok produkcji 2003

§ 2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego marki Peugeot 607, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Samochód służbowy Peugeot 607 nr rej. ZGR U 707, rok produkcji 2003 został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Eksploatacja samochodu stała się nieopłacalna, generuje wysokie koszty utrzymania.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński