Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.71.2015 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE Nr 120.71.2015
BURMISTRZA  MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 6 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalam za dzień 26 grudnia 2015 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu  niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2015 r. za dzień 26 grudnia 2015 r.

Sporządziła:
Anna Wójciak