Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.4.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny.

ZARZĄDZENIE Nr 120.4.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 stycznia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 maja 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny w składzie:
- Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,
- Tomasz Miler - Członek Komisji,
- Ewa Sznajder - Członek Komisji,
- Jolanta Staruk - Członek Komisji,
- Beata Pluskota - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła: Beata Pluskota