Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2015 BURMISTRZ MIASTA I GMINY z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2015
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2015 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam opracowany na rok 2015 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2015 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy. Następstwem tego jest ustalenie kwoty, jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej  w danym roku kalendarzowym.
Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków oraz Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu i są corocznie opracowywane.

Sporządziła:
Anna Wójciak
Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS