Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 12 maja 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w składzie:

  • Paweł Nikitiński - Przewodniczący Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Beata Pluskota - Członek Komisji,
  • Grzegorz Jastrowicz - Członek Komisji,
  • Barbara Lefik - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi  w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego  naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji Spraw Społecznych należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska