Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 kwietnia 2015 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330, poz. 613, Dz. U. z 2014r., poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015r., poz. 4);
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 709, Dz. U. z 2013r., poz. 908, 1036);
  3. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, z 2009r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 40, poz. 227, poz. 229, Nr 7, poz. 46, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, poz. 1021, Nr 98, poz. 626, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 240, poz. 1602, z 2011 Nr 17, poz. 78, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 133, poz. 763, Nr 160, poz. 964, Nr 217, poz. 1280, Nr 191, poz. 1133, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431, Nr 117, poz. 678, Nr 233, poz. 1381, z 2012r. poz. 611, z 2013r. poz. 1036, poz. 1247, poz. 849, z 2014r. poz. 538, z 2015 poz. 396);
  4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662.);
  5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. Nr 166, poz. 1128, Dz. U. z 2013 poz. 1652);
  6. § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 roku, zarządzam co następuje:

§1.

Załącznik nr 1 do Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie   „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie:

 

Załącznik Nr 1

WZORY PODPISÓW OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZATWIERDZENIA WYPŁAT

1. Zatwierdzanie (akceptacja) pod względem merytorycznym:

Lp. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
1 Burmistrz Miasta i Gminy
B
Mieczysław Sawaryn  
2 Zastępca Burmistrza
BW
Paweł Nikitiński  
3 Zastępca Burmistrza
BM
Tomasz Miler  
4 Sekretarz Gminy
SE
Ewa Sznajder  
5 Skarbnik Gminy
SK
Jolanta Staruk  
6 Naczelnik Wydziału
SKF
Milena Świeboda  
7 Naczelnik Wydziału
SKP
Iwona Szymańska - Ciepłucha  
8 Naczelnik Wydziału
SEO
Beata Pluskota  
9 Naczelnik Wydziału
BWG
Teresa Drążek  
10 Naczelnik Wydziału
BWS
Grzegorz Jastrowicz  
11 Naczelnik Wydziału
BMK
Janina Major  
12 Naczelnik Wydziału
BMP
Krzysztof Czosnowski  
13 Naczelnik Wydziału
BZP
Angelika Szulc  
14 Kierownik
BOR
Alicja Kowalska  
15 Kierownik
USC
Aneta Raciborska  
16 Kierownik
BZK
Jacenty Skwarzyński  
17 Kierownik
SEC
Renata Kuryło  
18 Komendant
BSM
Roman Rataj  
19 Zastępca Naczelnika Wydziału
SKF
Katarzyna Szabałkin  
20 Zastępca Naczelnika Wydziału
BWG
Krystyna Lamperska  
21 Zastępca Naczelnika Wydziału
BWS
Swietłana Sochaj  
22 Zastępca Naczelnika Wydziału
BMK
Mariusz Tarka  
23 Zastępca Naczelnika Wydziału
BMP
Dorota Koleda  
24 Zastępca Naczelnika Wydziału
SKP
Agnieszka Żelech  
25 Zastępca Kierownika
USC
Justyna Satanowska  
26 Zastępca Komendanta
BSM, pełnomocnik BIN
Arkadiusz Rybicki  
27 Kierownik Referatu
BMP
Mariusz Andrusewicz  
28 Kierownik Referatu
BWS
Barbara Lefik-Żarczyńska  
29 Audytor Wewnętrzny
BAW
Anna  Myśko  
30 Kontrola Wewnętrzna
BKW
Jerzy Herwart  
31 Inspektor
BOR
Agnieszka Grzegorczyk  
32 Podinspektor
BZK
Henryk Nowakowski  

 

2. Zatwierdzanie (akceptacja) pod względem formalno-rachunkowym.

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
1 Skarbnik Gminy
SK
Jolanta Staruk  
2 Naczelnik Wydziału
SKF
Milena Świeboda  
3 Zastępca Naczelnika Wydziału
SKF
Katarzyna Szabałkin  
4 Inspektor Iwona Adamczyk  
5 Inspektor Małgorzata Dzierbicka  
6 Inspektor Małgorzata Smołuch  
7 Inspektor Maria Waszczyk  
8 Inspektor Anita Makowska-Wilk  
9 Inspektor Sylwia Skrzyniarz  
10 Podinspektor Małgorzata Kurpińska  

3. Zatwierdzanie do wypłaty:

L.p. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
1 Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn  
2 Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński  
3 Zastępca Burmistrza Tomasz Miler  
4 Skarbnik Gminy Jolanta Staruk  
5 Naczelnik Wydziału
SKF
Milena Świeboda  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02 kwietnia 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:
Zarządzenie wprowadza się w związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, a także utworzeniem nowych komórek organizacyjnych.