Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.75.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 120.75.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. i zarządzeniem Nr 120.62.2015 z dnia 25 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji w składzie:

  • Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji,
  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,
  • Bartosz Boguski - Członek Komisji,
  • Magdalena Sztukiel - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat Inwestycji należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła: Anna Wójciak