Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

RZĄDZENIE Nr 120.84.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.”

ZARZĄDZENIE Nr 120.84.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232; z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605, poz. 1777) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r., Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r.  i Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r. oraz § 12 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 120.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.” powołuję komisję przetargową  w składzie:

  1. Paweł Nikitiński - Przewodniczący komisji przetargowej,
  2. Tomasz Miler - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Agnieszka Wernikowska - Sekretarz komisji przetargowej,
  4. Mariusz Andrusewicz - Członek komisji,
  5. Tomasz Głuszko - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.
W myśl § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.8.2005 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 12 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia   Nr 120.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2015 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w Urzędzie powołuje w formie Zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. 
W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2016 r.”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.

Przygotowała:
Agnieszka Wernikowska
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych