Rok 2015 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2015 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

  1. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku (środków trwałych) następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) są użytkowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8.
Zasadnym jest przekazanie ww. przedmiotów podmiotowi wskazanemu w zarządzeniu, który jest aktualnym ich użytkownikiem.

Sporządziła:
Izabela Buckowska