Rok 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, w dniu 17.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4.

Gryfino, dnia 24.11.2015 r.

BMK.6131.236.2015.WM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 1651), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, w dniu 17.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4.
Wobec powyższego, na podstawie art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267 ze zm.) w dniu 08.12.2015 r. zostaną przeprowadzone oględziny w terenie. Miejsce i godzina spotkania stron: działka nr 21/105 obręb Gryfino 4 (ul. 11 Listopada 72-80) godzina 11.00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler