Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025.

UCHWAŁA Nr IV/22/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wg art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych).

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2015-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (wg art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk