Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.

UCHWAŁA Nr IV/21/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 114.776.980 zł,
z tego:

1) dochody bieżące  - 104.013.195 zł,
2) dochody majątkowe  -   10.763.785 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 111.350.890 zł,
z tego:

1)  wydatki bieżące  - 100.705.298 zł,
2)  wydatki majątkowe  -   10.645.592 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 3.426.090 zł,
która zostanie przeznaczona na:

1)  spłatę rat kredytów w kwocie  -    2.015.600 zł,
2)  spłatę rat pożyczek w kwocie  -    1.410.490 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1)  rozchody  -     3.426.090 zł,
2)  przychody  -                   0 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie -      1.100.000 zł,
2) celowe w kwocie -      2.208.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a.  realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -    258.000 zł,
b.  zwroty nadpłaty podatków - 1.400.000 zł,
c.  przebudowę i modernizacje budynków gminnych w tym oświatowych -    330.000 zł,
d.  wydatki związane z realizacją projektu realizowanego z zakresu pomocy społecznej -      20.000 zł,
e. wydatki na organizacje imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi -     100.000 zł,
f. wydatki związane z utrzymaniem boisk -     100.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 501.101 zł,
z tego:

1)  w ramach funduszu sołeckiego       -    501.101 zł,

§ 8. Ustala się dochody w kwocie        -     600.000 zł,
       z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie             -    849.944 zł,
     na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie               -     19.980 zł,
    na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) kwotach:

1)  przychody -     7.929.286 zł,
2)  koszty -     7.929.286 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w § 10 do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 12. Ustala się dotacje:

1)  dla jednostek sektora finansów publicznych:  
a.  podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie  -    3.946.400 zł,
b.  celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie  -       343.000 zł,
2)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
a.  celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie  -    5.079.000 zł,
b.  podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie   -      700.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk