Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) w związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz z art.  art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę, otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

§ 2. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144) prawo  do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nabywa pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi  co najmniej 6 miesięcy. Wyjątkiem od tej zasady są przepisy określone w art. 2 ust.
3 ww. ustawy. I tak - art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. b stanowi, że przepracowanie co najmniej  6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane  w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie powołania lub wyboru.  W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) – pracodawcą burmistrza jest urząd, a rada gminy ustala wynagrodzenie burmistrza, w drodze uchwały. 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2007 r.  (syg. Akt. II OSK 1286/07) zajął stanowisko, że prawo do ustalenia wynagrodzenia burmistrza, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ustala rada gminy.
W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie w formie uchwały decyduje  o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
Przesłanki prawne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144) umożliwiające wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zostały przez burmistrza spełnione.

Sporządziła:
Beata Pluskota