Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/34/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR V/34/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, poz. 1574, poz. 1644) w związku z art. 79a, art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650;  z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. (zmienioną uchwałą nr XXIX/251/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku) w sprawie współdziałania Gminy Gryfino  z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego dokonuje się następujących zmian:

  1. Tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie współdziałania Gminy Gryfino  z Gminami: Banie, Bielice Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach publicznych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.”
  2. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz przedszkolach publicznych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) , która w art. 79a nałożyła obowiązek polegającym na tym, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia  w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.
Dotychczas zawierane porozumienia z ww. gminami dotyczyły zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiana niniejszej uchwały daje możliwość zawierania przedmiotowych porozumień także w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.

Sporządziła
Marta Karpicka