Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/42/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

UCHWAŁA NR V/42/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia współpracy Regionalnej” wprowadza się następujące zmiany:

  1. §3 otrzymuje brzmienie:
    „§3. W Stowarzyszeniu Gminę Gryfino reprezentować będą:
  1. 1) Przedstawiciel - Mieczysław Sawaryn - Burmistrza Miasta i Gminy
    2) Zastępca przedstawiciela – Tomasz Miler – Zastępca Burmistrza„

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/372/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zgodnie z par. 5 ust. 4 Statutu SSOM każdy członek Stowarzyszenia jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela, powoływanego i odwoływanego w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.