Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/29/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.

UCHWAŁA Nr V/29/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318: z 2014r. poz. 379, poz. 1072) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w działce gminnej nr 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek, oznaczonych numerami: 32/25 i 32/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Stare  Brynki, oznaczone numerami działek 32/25 i 32/4, stanową własność, kolejno: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach oraz ks. Jana Kazieczko, zam. w Szczecinie przy ul. Św. Jakuba 1.
Działka nr 32/25 w części położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XV/212/03 z dnia 4 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1, poz. 3 z dnia 5 stycznia 2004r).
Zgodnie z ustaleniami planu część działki , położona jest w jednostkach bilansowych: RP – tereny upraw polowych i RP/EE - tereny upraw polowych oraz napowietrznych linii energetycznych. Część działki nie posiada ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino, chwalonego uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r, zmienionym uchwałą nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013r., część działki, położona jest w strefie oznaczonej symbolem 4PK. W strefie tej dla części działki przewidziano funkcję – tereny rolnicze oraz tereny lasów położone:
- w granicach obszaru Natura 2000,
- na obszarze, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania  dla ustalenia zakazu zabudowy i dolesień,
- na terenie przez który przebiega linia energetyczna.
Dla terenu działki 32/4 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino, zacytowanym wyżej, działka, położona jest w strefie oznaczonej symbolem 4PK, dla której została przewidziana funkcja: istniejące tereny lasów oraz tereny wód powierzchniowych położone:
- w obszarze, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia zakazu zabudowy oraz dolesień,
- w granicach obszaru Natura 2000,
- w części w strefie „W-III” ograniczonej ochrony archeologicznej,
- na terenie, przez który przebiega korytarz ekologiczny.
W związku z brakiem dostępu ww działek do drogi publicznej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata, reprezentowana przez ks. Jana Gierlacha oraz ks. Jan Kazieczko, wystąpili z wnioskami o ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 28/1, położonej w obr. Stare Brynki., sklasyfikowanej jako dr( droga), na rzecz przedmiotowych działek.
Działki 32/25 i 32/4 nie przylegają bezpośrednio do działki gminnej nr 28/1. Aby umożliwić dostęp do drogi publicznej – dz. nr 28/2, konieczne było ustanowienie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata, jako właściciela działki 32/25 ( bez udziału Gminy), służebności gruntowej przejazdu i przejścia w swojej działce, na rzecz działki 32/4, która bezpośrednio do niej przylega.
Aktem notarialnym Rep. A 6289/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. została ustanowiona przedmiotowa służebność gruntowa.
W związku z powyższym zasadnym jest obciążenie działki gminnej nr 28/1, położonej w obr. ewidencyjnym Stare Brynki, która łączy się z działką drogową nr 28/2, stanowiącą drogę publiczną kategorii powiatowej, służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz działek 32/25 i 32/4, położonych w obrębie Stare Brynki, celem umożliwienia dojazdu do przedmiotowych działek.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec