Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/32/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

UCHWAŁA NR V/32/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 90 ust. 1, ust. 1a i ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788;  Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542;  Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70,  poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979;  z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538,  poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

§ 2. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Gryfino wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Gryfino dotację.

 1. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne.

§ 3. 1. Dotacje dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka  w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino.
 2. Dotacja dla ucznia uczęszczającego na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gryfino.

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
  1. nazwę organu prowadzącego przedszkole niepubliczne;
  2. nazwę i adres przedszkola niepublicznego;
  3. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino;
  4. planowaną liczbę wychowanków, którzy będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego  w roku następnym po roku składania wniosku wraz z dodatkowym wyodrębnieniem liczby wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy Gryfino;
  5. planowaną liczbę wychowanków niepełnosprawnych wraz ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności oraz planowaną liczbę wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;
  6. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 5. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa  w § 4 ust. 1 skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego w budżecie gminy i odmowę jej udzielenia.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 1. W celu otrzymania miesięcznej części dotacji organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie wychowanków uczęszczających w danym miesiącu do tego przedszkola. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje rozliczenia dotacji na podstawie faktycznej liczby wychowanków.
 3. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej części dotacji.
 4. Rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca przedszkole niepubliczne winna dokonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do 30 stycznia roku następnego.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione sprawuje kontrolę wykonywania zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne.

 1. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne środki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji.
 2. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione poinformuje organ prowadzący przedszkole niepubliczne, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
 3. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 3, do ich wykonania i pisemnego powiadomienia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu gminy.
Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Aby nie wprowadzać kolejnej zmiany do uchwały, która była spowodowana potrzebą uregulowania kwestii dotyczącej przyznawania dotacji na dzieci uczęszczające z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia w przedszkolach niepublicznych działających na terenie gminy Gryfino, proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Marta Karpicka

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [1099515 bajtów]
Załącznik nr 3 do uchwały [56142 bajtów]