Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/46/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”

UCHWAŁA NR V/46/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

§ 1. W uchwale Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deleguje się następujące osoby jako przedstawicieli Gminy Gryfino w „Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry”:
1) Tomasz Miler Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
2) Piotr Zwoliński radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
3) Zbigniew Kozakiewicz radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
4) Zdzisław Kmieciak radny Rady Miejskiej w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” (OTDDO) podejmując w dniu 26 kwietnia 2012 r. uchwałę Nr XX/178/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry”. Zgodnie ze statutem OTDDO Gmina Gryfino, jako gmina z liczbą mieszkańców powyżej 20 tys., mogła działać w tej Organizacji poprzez nie więcej niż 4 przedstawicieli, w skład których weszli trzej radni Rady Miejskiej w Gryfinie poprzedniej kadencji oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadań związanych z turystyką.
Skład osobowy przedstawicieli Gminy Gryfino w lokalnej organizacji turystycznej pn. „Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry” należy zmienić z powodu zmiany składu osobowego Rady Miejskiej w Gryfinie oraz przekazania realizacji zadań związanych z turystyką Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj