Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w „Dobrowolnym Stowarzyszeniu Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich”

UCHWAŁA NR V/43/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w „Dobrowolnym Stowarzyszeniu Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz §11 Statutu Unii Miasteczek Polskich uchwala się co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy Gryfino w „Dobrowolnym Stowarzyszeniu Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich” wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/53/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r.  w sprawie wyboru przedstawicieli członków rzeczywistych do „Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin - Unia Miasteczek Polskich”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 10 Statutu Unii Miasteczek Polskich Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Unii dokonuje rada gminy. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.