Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR V/31/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4  i 6, art. 20za ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043;  Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino:

  1. oboje rodzice kandydata pracują, lub uczą się w systemie dziennym - 1 punkt
  2. kandydat posiada co najmniej jedno rodzeństwo do 18 roku życia – 1 punkt
  3. rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich  3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – 1 punkt
  4. kandydat uczęszcza do grupy żłobkowej w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino (dotyczy kandydatów ubiegających się o miejsce w przedszkolu)  – 1 punkt
  5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły podstawowej  – 1 punkt
  6. kandydat mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)  – 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

  1. odpowiednie poświadczenie we wniosku o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki  w systemie dziennym przez rodziców kandydata,
  2. odpowiednie zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o tym, że rodzina kandydata korzystała ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§ 3.1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych.

2. We wniosku o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych przedszkoli bądź szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 4. Wzór wniosku o którym mowa w § 3 ust. 1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), wprowadziła jednolite zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, organ prowadzący ma obowiązek ustalić dodatkowe kryteria rekrutacyjne, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów podstawowych, określonych w ustawie. W myśl art. 20c ust. 6 wyżej cytowanej ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów.

Sporządziła:
Marta Karpicka