Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

UCHWAŁA NR V/35/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 3b i 5b z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658: z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 44, poz. 250; Nr 54, poz. 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia z dniem 1 września 2015 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zawarcia porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie odpowiada zapotrzebowaniom społeczności lokalnej Gminy Gryfino i przyczyni się do stworzenia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez krzewienie edukacji muzycznej.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj