Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR V/27/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; Dz. U. z 2014r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz.1057, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 1943, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r., poz. 4132) wprowadza się następującą zmianę:

  1. w granicach stałego obwodu głosowania nr 7 po wyrazie „Pogodną” dodaje się wyrazy: „Jesienną”, „Wiosenną”,

§ 2. Podział Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Wprowadzono zmianę w granicach stałego obwodu głosowania nr 7 poprzez dopisanie nowych nazw ulic tj. Jesienna, Wiosenna. Dokonana zmiana jest następstwem podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LII/426/14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie. Ulice są nie zamieszkałe.
Przedmiotowe nowelizacje mają charakter porządkowy i nie powodują zmian granic w obwodach wyborczych.

Sporządziła:
Renata Kuryło