Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/41/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

UCHWAŁA NR V/41/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji delegatów Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania:

  1. Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy;
  2. Tomasz Namieciński – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.  w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania delegaci Gmin w Stowarzyszeniu wybierani są na okres równy kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego. Liczba przedstawicieli danej jednostki samorządu terytorialnego zależy od liczby mieszkańców, w gminach o liczbie mieszkańców do 50.000 typuje się dwóch delegatów.