Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

UCHWAŁA NR V/39/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz o skierowanie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz. 183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ................do Rady Miejskiej w Gryfinie o uchylenie Uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 16 stycznia 2012 r. poz. 49 oraz o skierowanie do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności, przekroczenia uprawnień i działania na szkodę Gminy Gryfino przez funkcjonariuszy publicznych, Rada Miejska w Gryfinie odmawia uwzględnienia wniosku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W dniu 9 stycznia 2015 r. ................... złożył do Rady Miejskiej w Gryfinie wniosek o uchylenie w całości Uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 16 stycznia 2012 r. poz. 49, oraz o skierowanie do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności, przekroczenia uprawnień i działania na szkodę Gminy Gryfino przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino poprzedniej kadencji oraz podległych mu urzędników.
.................. powołał się na ustalenia dokonane w toku kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryfinie VI kadencji, zawarte w Protokole Kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 29 października 2014 r. dotyczącym oceny działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie prawidłowości przeprowadzonych procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka w Gryfinie (uchwała nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r.), do którego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ustosunkował się pismem BMP-PP.6724.1.104.2014.je z dnia 12 listopada 2014 r.
Po zasięgnięciu opinii prawnej w przedmiotowej sprawie, Rada Miejska w Gryfinie odmawia uwzględnienia złożonego wniosku, gdyż przychylenie się do wniosku ................. o uchylenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stałoby w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Zgodnie bowiem z utrwalonym w doktrynie i judykaturze poglądem, uchwały wprowadzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmianę nie można dowolnie uchylać z pominięciem procedury sporządzania planu miejscowego, albowiem zmiana planu miejscowego następuje, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Przepisy prawa wymagają poprzedzenie uchwały uchylającej plan miejscowy wyczerpaniem całej, określonej przepisami ustawy procedury planistycznej, bowiem uchylenie istniejącego planu miejscowego stanowi w istocie zmianę obecnie istniejącego planu dla danego terenu. Przyjąć zatem należy, że podjęcie przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pominięciem stosownej procedury, określonej w art. 14-20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotknięte byłoby wadą i skutkowałoby zakwestionowaniem uchwały przez organ nadzoru.
Jednakże nie jest wykluczone w przyszłości przystąpienie do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze.
Komisja Rewizyjna w swoim planie pracy na rok bieżący zawarła kwestię zapoznania się z wnioskami końcowymi prac komisji badającej sprawę opracowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka w Gryfinie, które to prace podjęte zostaną w marcu 2015 r. Zatem dokonanie czynności związanych ze złożeniem w przedmiotowej sprawie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przez Radę Miejską w Gryfinie uznać należy na tym etapie za przedwczesne.