Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie

UCHWAŁA NR V/38/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26lutego 2015 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011r., Nr 112 poz. 2006.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r.
Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowy obszar przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni parkowej, sportu i rekreacji, komunikacji i infrastruktury technicznej. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zawarcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustaleń ułatwiających proces inwestycyjny podmiotom funkcjonującym na przedmiotowym terenie oraz planującym inwestowanie, w tym rozszerzenie ustaleń planu dotyczących infrastruktury technicznej.
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino teren proponowany do zmiany planu miejscowego stanowi strefę rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej.
W obszarze ww. strefy studium ustala:
1. w zakresie przeznaczenia terenu:
- utrzymanie funkcji terenów: zabudowy wielorodzinnej, wielorodzinnej z towarzyszeniem usług, usługowej,
- rozwój zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wielorodzinnej z towarzyszeniem usług, usługowej,
2. w zakresie kształtowania zabudowy:
- możliwość łączenia funkcji zabudowy mieszkalnej z rozwojem funkcji usługowych,
- wykorzystanie istniejących elementów sieci uzbrojenia technicznego, ich modernizację i rozbudowę,
- ograniczenie wysokości nowej zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych.
Na podstawie analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino stwierdzono, że przewidywane w planie miejscowym rozwiązania, będą zgodne z ustaleniami obowiązującego dokumentu.
Podkreślić należy, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.
Procedura planistyczna związana z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest taka sama jak w przypadku opracowywania nowego planu.
Sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zakres reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu miejscowego, Burmistrz podejmuje kolejno czynności unormowane w art. 17 cytowanej ustawy.
W świetle obowiązujących przepisów plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
Burmistrz przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Sporządziła:
Joanna Ekiert