Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

UCHWAŁA NR V/45/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy w Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXV/308/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2013 r. Gmina Gryfino przystąpiła do Związku Portów i Przystani Jachtowych - Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.