Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA NR V/44/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/358/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do „Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich” wprowadza się następujące zmiany:

  1. §2 otrzymuje brzmienie:
    „§2. Wyznacza się Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego na przedstawiciela Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest członkiem Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich od dnia 19 grudnia 2008 r. Zatem należy wyznaczyć jej przedstawiciela w Stowarzyszeniu DIROW.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.