Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR V/36/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2015 r.
 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/295/13  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r.

Na podstawie art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przesłane pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Uchwałą Nr 27/15 z dnia 16 stycznia 2015r., którą Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wezwał Radę Miejską w Gryfinie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w uchwale nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe (Dz.Urz. Woj. Zach.-pom., poz. 2672, 2628) polegającego na uchwaleniu ustalenia: W-57.KDG.2 o powierzchni 9,0173. Droga publiczna kategorii wojewódzkiej w klasie głównej (obejście drogowe miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120)”, poprzez jego usunięcie, Rada Miejska postanawia uwzględnić wezwanie i podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe, w celu usunięcia powyższego ustalenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o uwzględnieniu wezwania zawartego w w/w piśmie i do przesłania kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XXXIV/295/13 z dnia 22 maja 2013r. Rada Miejska w Gryfinie zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 2672, 2628 z dnia z dnia 11.07.2013 r.
Pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przesłał Uchwałę Nr 27/15 z dnia 16 stycznia 2015r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wzywającą Radę Miejską w Gryfinie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe (Dz.Urz. Woj. Zach.-pom., poz. 2672, 2628) polegającego na uchwaleniu ustalenia: W-57.KDG.2 o powierzchni 9,0173. Droga publiczna kategorii wojewódzkiej w klasie głównej (obejście drogowe miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120)”, poprzez jego usunięcie.
Stanowisko swoje Marszałek Województwa uzasadnił tym, że wnioskiem znak: BMP.PP.7322/W-ń/6/08/09/10-2 z dnia 14 maja 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zwrócił się do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o ponowne uzgodnienie przygotowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń. Przedłożony przez Burmistrza projekt został uzgodniony postanowieniem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. wydanym na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu do postanowienia Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wskazał, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono możliwość budowy projektowanej obwodnicy na terenach rolnych poprzez wprowadzenie do planu zapisu:
„zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji budowli rolniczych określonych w przepisach odrębnych”, zaś inwestycja będzie mogła być realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U.08.193.1194 ze zm.). W dniu 22 maja 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXXIV/295/13 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – wersji odmiennej niż uzgodniona z zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwalona wersja mpzp zawiera bowiem zapis o ustalonym przebiegu obejścia drogowego m. Wełtyń tj. „W-57.KDG.2 o powierzchni 9,0173. Droga publiczna kategorii wojewódzkiej w klasie głównej (obejście drogowe miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120)”.
Do projektu planu miejscowego, który następnie został uchwalony wprowadzono przebieg obejścia drogowego z wydzielonym terenem W-57.KDG.2 o powierzchni 9,0173 ha. Droga publiczna kategorii wojewódzkiej w klasie głównej (obejście drogowe miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120)”. Takie rozstrzygnięcie, zdaniem Marszałka powinno podlegać ponownemu uzgodnieniu projektu mpzp z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym, doszło do istotnego naruszenia przepisów ustawy pzp określających tryb jego tworzenia, co winno skutkować stwierdzeniem nieważności tego planu w kwestionowanym zakresie.
W wezwaniu wskazano również na fakt, że budowa drogi wojewódzkiej jako obejścia miejscowości (obwodnicy) stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. pzp. Wprowadzenie do mpzp ustaleń dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym następuje w drodze procedury szczególnej, którą określa art. 44 upzp. Zgodnie z przywołanym przepisem, ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego. Inne konieczne warunki umieszczenia inwestycji CP w planie miejscowym:
1. inwestycja celu publicznego została ujęta w uchwalonym planie zagospodarowania województwa;
2. ustalony został termin realizacji inwestycji;
3. pomiędzy Marszałkiem Województwa a Burmistrzem uzgodniono warunki wprowadzenia tej inwestycji do mpzp;
4. pomiędzy Marszałkiem Województwa a Burmistrzem rozstrzygnięto w drodze umowy lub sporu kwestię zwrotu wydatków na odszkodowania za grunty pod inwestycje celu publicznego.
W danym przypadku pomiędzy Marszałkiem Województwa a Burmistrzem nie ustalono terminu realizacji inwestycji nie uzgodniono warunków wprowadzenia tej inwestycji do mpzp, nie rozstrzygnięto w drodze umowy lub sporu kwestii zwrotu wydatków na odszkodowania za grunty pod inwestycje celu publicznego.
W związku z faktem, że inwestycja polegająca na budowie obejścia m.Wełtyń nie została ujęta w żadnym planie finansowym Województwa Zachodniopomorskiego, to brak źródła finansowania jest równoznaczny z brakiem ustalenia terminu realizacji inwestycji. Braku uzgodnień, co do terminu realizacji oraz warunków i kosztów ujęcia inwestycji celu publicznego w planie miejscowym nie sanuje także zgodność przebiegu planowanej obwodnicy z ustaleniami studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
Marszałek wskazał, że ustalenie przebiegu W-57.KDG.2 jest niekorzystne dla Województwa Zachodniopomorskiego gdyż rodzi negatywne konsekwencje w sferze finansowej także w sposób nieuprawniony przesądza o kategorii nieistniejącej jeszcze drogi, które odbywa się na etapie późniejszym , tj. po jej wybudowaniu.
Po przeanalizowaniu wezwania Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Rada Miejska w Gryfinie uznała, że przystąpienie do zmiany przedmiotowego planu miejscowego w zakresie ustalonego przebiegu obejścia drogowego m. Wełtyń (jednostka: W-57.KDG.2) w celu uwzględnienia przedmiotowego wezwania pozwoli zachować kontrolę organów gminy nad spójnym kształtem planu miejscowego.
Ponadto w przypadku usunięcia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji drogi wojewódzkiej zgodnie z żądaniem Zarządu Województwa ponowne wprowadzenie do planu miejscowego przedmiotowej drogi będzie musiało być poprzedzone konkretnymi zobowiązaniami Zarządu Województwa wobec Gminy Gryfino odnośnie warunków realizacji inwestycji drogowej, w szczególności terminu realizacji oraz zasad rekompensowania gminie kosztów wynikających z umieszczenia w planie tej inwestycji, co leży w niewątpliwym interesie Gminy.
Dlatego Rada Miejska postanawia uwzględnić wezwanie i podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz