Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. wręczenie legitymacji oraz podziękowań dla nowo wybranych sołtysów oraz sołtysów  w kadencji 2011-2015,
 3. przyjęcie protokołu z VI sesji.

II. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu literackiego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pt. „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej”.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi – DRUK Nr 1/VII

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 – DRUK Nr 2/VII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno – DRUK NR 3/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno – DRUK NR 4/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 7/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 9/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 10/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 12/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK NR 13/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 – DRUK NR 14/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.