Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/69/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino  do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie, art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się formę spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino,  do wykonywania zadań gospodarki komunalnej w zakresie: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na utrzymaniu i obsłudze, kompleksu obiektów sportowych wraz z infrastrukturą, znajdującego się na działkach nr : 3/1 o pow. 0,0589 ha, nr 3/8 o pow. 3,1448 ha, 3/9 o pow. 0,0018 ha, 4/3 o pow. 0,8286 ha, 4/4 o pow. 1,1342 ha, 4/5 o pow. 4,4649 ha, 5/1 o pow. 0,6936 ha oraz 5/2 o pow. 0,0049 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.

§ 2.1.Powierza się jednoosobowej spółce Gminy Gryfino Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, wykonywanie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

  1. Zadania o których mowa w ust. 1, będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu dostępu do urządzeń sportowych co służyć ma realizacji celu publicznego w zakresie poprawy uprawiania sportu na terenie Gminy Gryfino oraz zwiększenia dostępności do działalności sportowej.

§ 3. Zakres powierzonych zadań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie ustalony w zawartej ze spółką, w celu wykonania niniejszej uchwały, umowie wykonawczej.

§ 4. Do aktu założycielskiego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. należy wprowadzić zapisy o objęciu zakresem działania spółki zadań wymienionych w § 1  niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594, ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują między innymi sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Jednocześnie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715), w art. 27 określa, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi natomiast ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 ) w art. 2 mówi, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Delegacja art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.
Zakres zadań powierzonych spółce komunalnej w niniejszej uchwale, obejmuje zadania własne gminy które realizowane będą w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu dostępu do urządzeń sportowych, co służyć ma realizacji celu publicznego w zakresie poprawy uprawiania sportu na terenie Gminy Gryfino.

Wykonywanie zadań własnych gminy przy pomocy jednostki organizacyjnej nie wymaga stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Zgodnie z wyrokami sądów oraz stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć swojej jednostce zadania bez zastosowania trybu zamówień publicznych, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
1. organ administracji publicznej będący zamawiającym musi sprawować nad podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami,
2. podmiot ten musi wykonywać swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej go jednostki,
3. komunalna osoba prawna utworzona została w celu wykonywania określonych zadań gminy.
Gmina Gryfino jest właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie. Spółka realizuje już zadania własne gminy związane z gospodarką komunalną, polegające między innymi na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych, utrzymywaniu urządzeń sanitarnych wraz z kanalizacją deszczową, utrzymywaniu wysypisk i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, utrzymywaniu cmentarzy gminnych oraz gminnych dróg, ulic, mostów i placów.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na mocy Uchwały Nr XVI/172/95 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 1 grudnia 1995r. w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a następnie w spółkę, na mocy Uchwały Nr XXVIII/302/96 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1996r. Spółka jest jednostką gospodarczą użyteczności publicznej i ma obowiązek wykonywania działalności z zakresu zadań własnych Gminy Gryfino, związanych z gospodarką komunalną.
Spełnione zatem zostają wszystkie określone wyżej warunki, dopuszczające pominięcie przy powierzeniu do realizacji zadań własnych gminy, ustawy prawo zamówień publicznych.
Szczegółowy zakres powierzonych zadań oraz zasady wzajemnych rozliczeń finansowych zostaną skonkretyzowane w umowie wykonawczej zawartej ze Spółką w celu wykonania niniejszej uchwały.
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne, uzasadnione jest podjęcie uchwały doprecyzowującej kwestię wyboru i powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej, własnej spółce - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Gryfinie.

Sporządziła:
Teresa Drążek

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn