Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie

UCHWAŁA NR VIII/74/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie przyjęcia wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)  i w związku z § 35 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały  Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz. 803 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie do Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  o ponowną analizę możliwości ujednolicenia stawek opłaty abonamentowej oraz wprowadzenie we wszystkich taryfowych grupach odbiorców usług dodatkowej możliwości odczytu wodomierzy przez mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk