Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych, oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino

UCHWAŁA Nr VIII/68/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych, oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie nr 3 m. Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318: z 2014r. poz. 379, poz. 1072) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działkach gminnych, oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta GRYFINO, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 217/5, polegającej na korzystaniu z nieruchomości obciążonych, w zakresie szczegółowo określonym na załączniku graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek właściciela nieruchomości nr 217/5 położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym, w sprawie uzgodnienia przebudowy dachu przedmiotowego budynku. Na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej na gruncie stwierdzono, że istniejący budynek kwiaciarni narusza częściowo granice działek gminnych nr 217/6 i 225/1. Część więźby dachowej z podbitką, opaska betonowa wokół budynku oraz schody z tyłu obiektu naruszają prawne granice działki gminnej nr 217/6. Natomiast od strony ulicy Kościelnej, część schodów wejściowych posadowiona jest w granicach działki nr 225/1, stanowiącej pas drogowy ulicy Kościelnej (własność Gminy Gryfino).
Planowana inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon Stare Miasto 2, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 roku, który dopuszcza przebudowę istniejącego obiektu usługowo-handlowego.
Gmina Gryfino jako właściciel nieruchomości nr 217/6 i 225/1, pozytywnie uzgodniła planowaną inwestycję oraz wyraziła wstępną zgodę na dysponowanie przedmiotowymi gruntami gminnymi na cele budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zaistniały stan wymaga docelowo uregulowania zajętych gruntów gminnych poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na korzystaniu z przyległych nieruchomości gminnych, zawartych w działce nr 217/6 i nr 225/1, w zakresie określonym szczegółowo na załączniku graficznym, opracowanym przez projektanta.
Koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego zajętych gruntów gminnych, obciążają wnioskodawcę, tj. właściciela nieruchomości władnącej nr 217/5.
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej w w/w działkach gminnych, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 217/5, wymaga zgody Rady Miejskiej w Gryfinie na obciążenie gruntów gminnych.

Sporządziła:
Barbara Bara