Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie

UCHWAŁA NR VIII/70/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.
 

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1993 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 Nr 106, poz. 668, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1041) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Gryfino w 2015 r. w drodze porozumienia wykonania zadania administracji rządowej – Wojewody Zachodniopomorskiego z zakresu prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie.

§2.

  1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w ramach porozumienia zawartego między Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino.
  2. Wykonanie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rad miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do wykonania zadań od administracji rządowej. Przedmiotem Porozumienia między Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino jest kolejny etap prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Magdalena Konopelko