Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/71/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino

UCHWAŁA NR VIII/71/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem  Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

Opiniuje się pozytywnie zweryfikowany projekt planu aglomeracji Gryfino obejmujący likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 r. oraz wyznaczenie aglomeracji Gryfino. Projekt ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Aglomeracja Gryfino wyznaczona Rozporządzeniem Nr 67/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. obejmuje obszar całej Gminy Gryfino, tj. 25 miejscowości, na których zakładano funkcjonowanie zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej. Zmiana granic i obszaru wyznaczonej aglomeracji w Gminie Gryfino ma na celu uporządkowanie faktycznego stanu systemu kanalizacji zbiorczej działającej na terenie gminy oraz doprowadzenie granic obszaru aglomeracji do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995).

Sporządziła:
Magdalena Konopelko