Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/72/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/72/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 379.116 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 376.252
758     Różne rozliczenia 359.080
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 359.080
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 359.080
926     Kultura fizyczna 17.172
92601   Obiekty sportowe 17.172
0970 Wpływy z różnych dochodów 17.172
Zespół Szkół w Gryfinie 2.864
801     Oświata i wychowanie 2.864
80110   Gimnazja 2.864
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.864
OGÓŁEM 379.116

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 359.080 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 359.080
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 359.080
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 359.080
0690 Wpływy z różnych opłat 359.080
OGÓŁEM 359.080

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 34.770 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 31.906
600     Transport i łączność 4.821
60016   Drogi publiczne gminne 4.821
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych 821
750     Administracja publiczna 1.413
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.413
     4210 Zakup materiałów i wyposażenia 613
4300 Zakup usług pozostałych 800
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.800
90003   Oczyszczanie miast i wsi 1.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500
92195   Pozostała działalność 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
926     Kultura fizyczna 21.372
92601   Obiekty sportowe 21.372
4300 Zakup usług pozostałych 4.200
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych 17.172
Zespół Szkół w Gryfinie 2.864
801     Oświata i wychowanie 2.864
80110   Gimnazja 2.864
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.864
OGÓŁEM 34.770

§  4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 14.734 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.734
750     Administracja publiczna 3.500
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.321
90003   Oczyszczanie miast i wsi 2.728
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 593
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 593
926     Kultura fizyczna 7.913
92601   Obiekty sportowe 7.913
6050 Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych 7.913
OGÓŁEM 14.734

§  5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dział 758, 900

  • 359.080 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji  - zwiększenie subwencji oświatowej (pismo nr ST3.4750.5.2015). Środki te przeznacza się na zmniejszenie zaplanowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.    

Dział 801

  • 2.864 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony komputer.

Dział 600, 750, 900, 921, 926

  • 17.172 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem środków w ramach gwarancji należytego usunięcia wad  i usterek dotyczącej budowy boiska Orlik 2012 w Gardnie.
  • 821 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Sobiemyśl na budowę kanalizacji deszczowej drogi.
  • 4.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Pniewo na doposażenie placu rekreacyjno – sportowego.
  • 7.913 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawki   z przeznaczeniem na zakup kruszywa w związku z remontem drogi we wsi, na promocję miejscowości i organizację cyklicznych imprez.
  • 1.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Żórawie z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeniowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz